Naslov

Samouprava

Privreda

Tel.imenik

Istorija

Sport

Zanimljivosti  

Kulturna zbivanja

U Sakulama postoje dve zna~ajne zbirke slika i skulptura. Zbirka portreta je u centru sela, u sali za ven~anja MZ, a zbirka slika i skulptura je u roditeljskoj ku}i slikara. Ovim, izuzetno vrednim umetni~kim delima, svome rodnom selu odu`io se akademski slikar Zoran Petrovi}. Sa dve vredne galerije mo`e da se pohvali malo koje na{e selo. Zoran Petrovi} je svoj zavi~aj zadu`io jo{ na jedan na~in. Proslavio ga knjigom ,,Selo Sakule, a u Banatu,, i one su zahvaljuju}i tuj knjizi postale jedno od najpoznatijih sela u Vojvodini.  
Od ostalih kulturno umetni~kih manifestacija treba pomenuti i ,,Dru`enje ov~ara Sakula,,. Ove godine odr`ano je 6 takvo dru`enje uz bogat kulturno umetni~ki program. Manifestacija obuhvata smotru ovaca, krava, magaraca, i pasa svih rasa.